statcounter

       

Tachwedd 2003

Carrog

Fel Cynghorydd Sir i Garrog ers 1958 rwyf wedi gweld nifer o newidiadau, ond o bell, yr un mwyaf arwyddocaol yw trawsffurfiad yr hen adeilad Ysgol ir Neuadd newydd. Dros y cyfnod hir yr ydym wedi bod yn adnewyddu ac ail-adnewyddu ein Neuadd, rydym yn falch bod Clwyd ac yna Sir Ddinbych wedi rhoi llawer o gymorth ariannol a c ymarferol. Fe1 aelod or Cyngor hoffwn ddweud fy mod wedi fy mhlesio ac fod gennym gyfleuster gwerth chweil yng Ngharrog.

Hoffwn ddiolch i’r bobl lleol sydd wedi gweithio mor galed i sicrhau hyn. Nid ydynt yn gofyn am unrhyw wobr am ei gwaith caled, dim ond i’r adeilad gael ei ddefnyddio ac i bawb edrych ar ei 01. Gofynnir hefyd am bob cefnogaeth tuag at ymdrechion codi arian yn y dyfodol fel y gall trigolion Carrog ymfalchio yn y Neuadd am flynyddoedd i ddod.

Hoffwn hefyd estyn llongyfarchiadau i’r rhai sy’n gyfrifol am gynhyrchu ein Papur Newydd Cymunedol. Mae’n yniad gwych a phob lwc iddynt yn eu menter.

Cyng. Rhys Webb.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.