statcounter

       

Ionawr 2004 January

Golygyddol

Wrth I ni groesawu Blwyddyn Newydd gobeithiwn eich bod wedi cael Nadolig wrth eich bodd ac wedi ymadfer ar ol dathliadau’r Flwyddyn Newydd. Cawsom gryn dipyn o broblemau gyda’r Rhifyn diwethaf ond trwy ddyfalbarhad A5 Publishing fe gafodd Rhifyn Tri ei argraffu. Oherwydd y problemau hyn roedd yn ddigon posib i ni beidio a chael ateb i’r cwestiwn ‘A ydych yn adnabod unrhyw un?’ gan nad oedd ansawdd y llun yn glir iawn. Fodd bynnag, fe gawsom ddau ymateb. Y Mis hwn mae cyfraniad arall gan Gareth sydd wedi addo nad oes unrhyw eiriau sy’n mynd i greu anawsterau wrth gyfieithu!

Dylem hefyd dalu clod i’r tim sydd yn gweithio ar ac sydd yn rhannu’r papur (sy’n brysur droi yn Bapur Newydd) o gwmpas y pentref. Mae’r papur yn cael ei gyfieithu gan Sw Jones, gyda Tina Lloyd yn teipio. Mae’n cael ei ddosbarthu o gwmpas y pentref gan Bronwen Lebbon, a Staff a phlant yr Ysgol. Mae papurau Llidiart y Parc yn cael eu dosbarthu gan Jenny (Siop Ffrwythau) Jones, y ffermydd ar hyd yr A5 gan Tina Lloyd, Y Forfydd gan Jenny Jones a Steve Davies gyda Eddie Fisher yn dosbarthu papurau’r Fedw. Rydym yn ddiolchgar iawn iddynt am eu gwaith caled ond mae angen mwy o wirfoddolwyr arnom. Os nad ydym wedi llwyddo i’ch cyrraedd, mae papurau ar gael yn y Siop ac yn y Grouse.

Derbyniodd yr erthygl ‘Ble mae Carrog?’ ymateb dda iawn fel y gallwch ddarllen isod ac rwy’n siwr y bydd pawb yn falcho glywed fod ein Cynghorydd Cymunedol eisoes wedi codi’r mater. Rydym hefyd wedi derbyn dau lythyr gan Janet Fox sydd a diddordeb yn y broblem o gyfyngiad cyflymder. Da iawn Janet. Mae’r Golygyddion wedi bod mewn cysylltiad a Martin Jones, ein Aelod Seneddol Lleol sydd am roi sylw i’r mater.

Daliwch y yrru cyfraniadau - erbyn Ionawr 20fed y Mis yma. Ffoniwch Ian - 430625, Paul - 430397, neu Colin ar 430558 neu gyrrwch e.bost I paulfisher@mcb.net.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article