statcounter

       

Ebrill 2004 April

Ysgol Carrog

Cafodd Blwyddyn 5 & 6, Bronwen Lebbon a Tina Lloyd dri diwrnod wrth eu bodd yng Ngwersyll yr Urdd Glanllyn, Y Bala. Cafodd pawb hwyl yn hwylio ar Lyn Tegid a Dawnsio Llinell ymysg llawer o weithgareddau eraill.

Bu plant Cyfnod Allweddol 2 ar daith I Lerpwl ar Ddydd Gwener Mawrth 12fed er gwaetha’r tywydd. Bu’r criw yng Ngaleri’r ‘Tate’ a’r ‘Walker’ cyn mwynhau cinio yng Nghaffi ‘Est,Est,Est’. Roedd y daith yn rhan o brosiect Celf Daniella Hughes. Cafodd Daniella grant Mileniwm ar gyfer cwblhau’r prosiect.

Llongyfarchiadau I’r ddau grwp o Ysgol Carrog a ddaeth yn gydradd Gyntaf mewn cystadleuaeth Tap Sain.

Hoffem ddymuno adferiad buan I Mr Paul Johns, Gwyddelwern. Rydym yn filch fod Mrs Johns yn parhau I ddod I Ysgol Carrog I roi gwersi recorder yn wythnosol.

Yn Eisteddfod yr Urdd, Llangollen yn ddiweddar cafodd yr Ysgol nifer o dystysgrifau am gystadleuthau llwyfan a Chelf a Chrefft. Lwc dda I Eleanor a Molly a fydd yn cystadlu yn yr Eisteddfod yn Llanelwy.

Gwasanaeth Y Pasg - Ebrill 2il am 2.30 y.p. yn yr Eglwys.

Mae plant Cyfnod Allweddol 2 wedi bod yn derbyn hyfforddiant Rygbi’r Ddraig gan Anthony Davies sy’n gyn ddisgybl. Mae Anthony ar hyn o bryd yn NEWI yn Wrecsam yn dilyn cwrs Gwyddoniaeth Addysg Gorfforol. Buodd y plant mewn twrnament Rygbi yng Nghorwen ar Ddydd Gwener 26ain o Fawrth.

Llongyfarchiadau I Charlotte Davies sydd hefyd yn gydddisgybl ar ei llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd yn Ruthun. Bydd Charlotte yn cynrychioli Ysgol Dinas Bran yn yr Eisteddfod yn Sir Fon.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article