statcounter

       

Tachwedd 2004 November


Stesion Carrog 2

Daeth dyfodiad Rheilffordd Corwen a Llangollen ar y 6ed o Awst 1860 trwy’r Senedd. Mae Carrog wedi ei leoli ar y lein hon. Gorffennodd y gwaith gan Thomas Brassey yn gynnar yn 1865 ac fe agorwyd y lein ym Mis Mai y flwyddyn honno. Cafodd y lein o Riwabon i Bermo ei gwblhau yn 1869 a’i redeg gan y GWR. Roedd hyn yn galluogi I bobl deithio o Ddinasoedd megis Llundain a Manceinion I arfordir Cymru.

Wrth i drafnidiaeth brysuro fe wnaethpwyd nifer o newidiadau ar y lein mewn Stesion. Cafwyd platfform ychwanegol, ystafell aros, ac estyniad i’r platfform gwreiddol yng Ngharrog. Newidwyd y ‘sidings’ ond fe arhosodd popeth arall yr un fath hyd nes i’r Stesion gau yn 1964.

Caewyd y lein ar Ragfyr 13eg 1964 gan lifogydd rhai wythnosau cyn iddo gau’n swyddogol. Ni agorodd wedi hyn o dan Rheilffyrdd Prydain. Cafwyd gwasanaeth bws ‘Crosville’ yn ei le sy’n dal yn debyg iawn heddiw.

Cafodd y Stesion ei gau, symudwyd y ‘tin sheds’ ac cafodd y lein ei chodi yn 1968.Cafwyd y ‘trackbed’ a’r adeiladau gan Rheilffyrdd Prydain trwy’r Cyngor lleol. Cafodd y bocs ac ystafell aros platfform 2 ei dynnu I lawr gan y Cyngor gan nad oeddent yn saff. Fe newidwyd Ty’r stesion yn dy Cyngor a oedd yn cynnwys y prif adeiladau a rhan o blatfform i a gafodd ei newid ychydig gan y tenant. Defnyddiwyd y ‘trackbed’ yr iard a’r platfform arall gan ffermwr lleol a fu’n gymorth i sicrhau goroesiad y maes wrth I natur gymryd drosodd. Cafodd y ‘Flint and Deeside Preservation Society( ac yn hwyrach y Llangollen RailwayTrust)ei sefydlu ym Mis Gorffennaf 1975 gyda’r bwriad o ail gor 10 milltir o reilffordd gwreiddiol Cwmni Rheilffordd Corwen a Llangollen. Cafodd y Rheilffordd ei agor mewn rhannau gan gychwyn gyda Llangollen.

Roedd y ty, adeiladau’r stesion, y tir a rhan o blatfform i wedi ei bwrcasu gan denant y Cyngor a’i roi ar y farchnad yn 1989. Prynnwyd y cwbl gan aelod o’r ‘Llangollen Railway Trust’ fel cartref preifat. Cychwynodd weithio ar adnewyddu’r adeiladau gan gynnwys lloriau newydd,ail ‘rendro’r’ waliau, ffenestri newydd a gwres canolog y.b y.b. Ffurfiwyd ‘Friends of Carrog’ ar y 15fed o Ionawr 1992 gan aelodau o Reilffordd Llangollen i sicrhau gwarchodaeth rhannau gwreiddiol o’r Stesion, ac i sicrhau ei fod yn cael ei adnewyddu mor agos i’r hyn a oedd yn bodoli yn y 50au. Defnyddiwyd lluniau, hanesion gan haneswyr a phobl lleol a llenyddiaeth briodol i hel gwybodaeth cyn cychwyn ar y gwaith. Roedd angen defnyddiau ac adeiladau cyflawn a gafwyd o gwmpas y wlad a’i ail- adeiladu yng Ngharrog. Roedd yn rhaid gwneud ambell i arwydd neu lamp lle nad oedd posib cael gafael mewn un gwreiddol. Roedd yn rhaid cael caniatad y perchennog er mwyn cael defnyddio’r adeiladau a’r mynedfa sy’n gwneud y Stesion hon yn un unigryw. Fe agorwyd Stesion Carrog ar ol arolwg gan HMI y Rheilffordd ar 2il o Fai 1996 gan Ddug ‘Westminster’. Cafodd y Rheilffordd wobr Ian Allan fel y Rheilffordd annibynnol orau yn 1998. Rydym yn edrych am wirfoddolwyr, ac mae croeso i unrhyw un o Garrog neu Llidiart y Parc gysylltu a ni os oes gennych ddiddordeb. Galwch yn y Stesion am sgwrs.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article