statcounter

       

Ionawr 2005 January


St Davids

Mynegi Pryderon Newydd

Mynegwyd pryder mawr yn ddiweddar gan y gymuned ynglyn â’r sefyllfa’n ymwneud â St Davids a gofynnwyd inni roi’r newyddion diweddaraf. Mae’r sefyllfa ynghylch unrhyw newidiadau arfaethedig yn aneglur ac nid yw Mental Health Care UK wedi gwneud cais i’r Cyngor Sir ynglyn â’r mater yma.

Dyma ddyfyniad o’r erthygl wreiddiol a ymddangosodd yn rhifyn Medi: “Cyflwynodd St. Davids, sy’n eiddo i’r Mental Health Care UK, gais am statws ysbyty o dan y ddeddf Safonau Gofal 2000. Petaent yn llwyddo, mae hyn yn golygu y gallant roi cartref i bobl sydd o dan orchymyn o dan y rhan briodol o’r Ddeddf Iechyd Meddwl 1983, ac a allai fod wedi’u dyfarnu’n euog o droseddau rhywiol a threisgar difrifol. Mae hyn yn rhan o strategaeth y Llywodraeth i symud pobl sydd fel arfer yn byw mewn cynefinoedd diogel i unedau llai.”

Oherwydd y lefel o bryder, os oes unrhyw un yn dymuno i’r Cyngor Cymuned alw cyfarfod cyhoeddus, rhaid ichi roi gwybod i’ch cynghorwyr lleol (David Jones - 430255 neu Ian Lebbon 430625 neu Brynle Hughes 430215) erbyn 21st Ionawr 2005. Yna bydd eich cynghorwyr yn gofyn am alw cyfarfod cyhoeddus ar unwaith fydd yn cynnwys yr holl gymunedau lleol a effeithir arnynt drwy newid yn statws St Davids, hefyd ein AC lleol, Cynghorydd Sir a chynrychiolydd o’r Mental Health care UK.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.