statcounter

       

Mawrth 2005 March


GOLYGYDDOL

Ar 11 o Chwefror cafodd 10 o ysgolion lleol, gan gynnwys ysgol Carrog, y newyddion brawychus eu bod yn cau yn 2006. Newyddion ‘Cyfrinachol’ oedd hwn i fod ac nid oedd i’w ddatgelu tan y 15 fed pan fyddai Datganiad I’r Wasg. Nid oes unrhyw syndod bod y Wasg wedi cael gwybod ar unwaith a lledodd y newyddion fel tân gwyllt ar hyd a lled y gymuned. Yn ôl a glywsom, mae’r ymatebion yn amrywio o ffieidd-dod i ddicter ac i fethu credu sut all y fath gynnig gael ei ystyried heb gynnal unrhyw ymgynghoriad a heb ddeall rhan hanfodol yr ysgolion lleol ym mywyd y gymuned.

Er hynny, bu ymateb y cyhoedd yn anhygoel. Anfonwyd dwsinau o lythyrau a gwnaed galwadau ffôn at Gynghorwyr, Aelodau Seneddol ac Aelodau’r Cynulliad. Bu eich golygyddion yn ystyried cyhoeddi rhifyn arbennig o’r Bont i roi mwy o gyhoeddusrwydd a chyfle i grynhoi sylwadau pobl.

Daeth yn amlwg iawn nad y rhieni, y disgyblion a’r athrawon yn unig oedd yn bryderus, ond pob rhan o’r gymuned - fel y dywedodd un llythyr at Brif Weithredwr Sir Ddinbych ’Bydd cau ein hysgol yn mynd â’r galon o’n cymuned wledig, ac ohonom ninnau.

Ar 22 Chwefror bu cyfarfod o’r Cyngor Sir i ystyried y cynigion, cynhaliwyd protest gyda’r holl gymunedau sydd o dan fygythiad yn mynychu. Yn wyneb y gwrthwynebiad hwn fe dynnodd y Cyngor eu cynigion yn ôl dros dro.

Croesawn y penderfyniad hwn ac, am y tro o leiaf, bydd Ysgol Carrog a’r ysgolion gwledig eraill yn dal i ddarparu’r addysg gymunedol wych maen nhw’n enwog amdani.

Ond nid dyma’i diwedd hi, ond y dechrau’n unig. Bydd brwydr ar droed yn y dyfodol a bydd rhaid inni fod yn effro i fygythiadau o ddau gyfeiriad. Yn gyntaf, codir y mater hwn eto; ac yn ail, un ffordd yn unig yw hon o’r nifer o ddulliau mae’r llywodraeth ganolog a’r llywodraeth leol yn eu defnyddio o’r hyd i erydu’r bywyd gwledig.

Rydym wedi cyhoeddi pob llythyr a dderbyniwyd sy’n cefnogi’r Ysgol er bod y bygythiadau wedi distewi, dros dro.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.