statcounter

       

Ebrill 2005 April


GOLYGYDDOL

Rydym wedi goresgyn cau’r ysgol am y tro dim ond I wynebu bygythiad arall, hynny yw newid statws St Davids I Ysbyty breifat. Buasai hyn yn golygu y gallai unigolion o du allan I’r gymuned, ac efallai o’r tu allan I Gymru gael eu cartrefu yno, rhai ohonynt yn cael eu dal yn erbyn eu hewyllys oherwydd troseddau rhyw neu droseddau angerddol. Gweler adroddiad o’r cyfarfod diweddar yn y rhifyn hwn. Mae’r cwmni sydd am wneud y newidiadau hyn yn cael ei reoli gan ‘Care Standards Inspectorate Wales’. Gwneud proffid yw eu nod ac nid oes ganddynt ddyled I’r gymuned o gwbl. Mae’n debyg nad oedd gofyn am ganiatad adeiladu wrth wneud y cais. Buasai hyn yn effeithio’n arw ar Garrog a’r ardaloedd o’I chwmpas.

Rydym wedi dioddef ers amser o ddiffyg gwybodaeth gan ‘Mental Health Care Uk Ltd’ ac yn dioddef yn awr o ddiffyg gwybodaeth gan ‘Care Standards Inspectorate Wales’. Nid ydym wedi derbyn unrhyw wybodaeth gan y CSIW, ac roedd diffyg presenoldeb cynrychiolydd yn amlwg yn y cyfarfod.

Yn ffodus mae Karen Sinclair, AM, ar ein hochr ni ac wedi gofyn am gyfarfod brys gyda’r cwmni a CSIW er mwyn I ni gael gyfle I leisio ein pryderon a gofyn am esboniad o’r sefyllfa. Roeddem hefyd yn ffodus o gael Brynle Williams, AM, (ymgyrchydd brwdfrydig) yn bresennol, yn ogystal a chynrychiolwyr gobeithiol Plaid Cymru a’r Ceidwadwyr.

Rydym I gyd wedi derbyn ein biliau treth sy’n uwch o gryn dipyn I’r rhai sydd wedi newid band. O rhan helaeth o hyn yn mynd tuag at presenoldeb yr Heddlu. Gobeithio I ni nawr fedru disgwyl lefel digon teg I ddelio gyda’r trafferthion anghymdeithasol a’r difrod maleisiol sydd wedi bod yn digwydd yn y pentref yn ddiweddar.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.