statcounter

       

Ebrill 2005 April


CYFARFOD CYHOEDDUS ‘ST DAVIDS’

Cynhaliwyd cyfarfod cyhoeddus llwyddiannus iawn ar Nos Wener Mawrth 18fed, ynglyn a’r cais gan ‘Mental Care UK’ I newid statws St Davids I ysbyty breifat.Yn bresennol roedd Karen Sinclair AM , Brynle Williams, Tom Biggins a Mark Strong, Ceidwadwyr a Phlaid Cymru. Nigel Roberts Cynghorwr Sir a Chymuned.

Amlinellodd yr Athro David Jones y sefyllfa hyd yn hyn gan nodi fod cymunedau lleol wedi byw ochr yn ochr a St Davids ers iddo newid yn gartref I fobl ifanc tua 8 neu 9 mlynedd yn ol a bod y cymunedau hyn yn awyddus I ddarganfod beth yn union yw bwriad y cais I newid y statws. Mae llawer o waith wedi ei wneud a nifer o’r bobl a oedd yn breswyl yno wedi gadael. Y broblem fwyaf yw’r diffyg gwybodaeth gan y cwmni neu ‘Care Standards Inspectorate Wales’, ac mae’r sefyllfa yma yn dal I sefyll. Nid oedd cynrychiolydd o’r ddau yn y cyfarfod er fe gafwyd ymddiheuriad gan CSIW. Nid oes gan CSIW ddyletswydd I’r gymuned on d yn hytrach I’r Cynulliad. Mae Deborah Russell o’r CSIW wedi cadarnhau fod cais wedi ei dderbyn I newid statws St Davids I un o ysbyty breifat art gyfer cleifion a salwch meddyliol.

Golyga hyn y gallent ofalu am bobl wedi eu dal o dan Weithred Salwch Meddyliol 1983 sydd yn berygl I’w hunain neu I eraill. Fel arfer mae pobl sy’n cael eu dal gan y Llys o dan sectiwn 37 o’r weithred yn cael eu dal mewn sefydliadau megis Broadmoor neu Rampton. Er hyn mae’r Llywodraeth am symud cleifion o’r sefydliadau mawr hyn I unedau llai gyda’r bwriad o’u cyfannu I mewn I’w cymuned. Mae’n anhebyg y buasai bobl sy’n cael eu cartrefu yn St Davids yn hannu o’n cymuned ni ond yn hytrach o’r tu allan, ac yn bosib o ganoedd o filltiroedd I ffwrdd.

Yn ol Cyngor Sir Ddfinbych a’r CSIW nid oedd gofyn am ganiatad cynllunio I nweid y statws, ond y byddai angen caniatad ar gyfer gwaith adeiladu. Does dim disgwyl I’r CSIW gysylltu a’r cyhoedd a does dim modd I’r cyhoedd apelio yn erbyn y penderfyniad er fe all y rhai sy’n ymgeisio iddynt hwy apelio yn erbyn eu penderfyniad.

Dangoswyd consyrn ynglyn a’r canlynol. Roedd y ddefddwriaeth a achosoddd y sefyllfa hwn yn un eilradd sy’n golygu fod y Cynulliad yn atebol. Mae ‘Mental Health Care UK’ eisies wedi cael trafferthion wrth recriwtio staff, ac o ganlyniad, wedi recriwtio staff cymwysiedig o’r Philippines. Mae rhai wedi son am y newidiadau helaeth mewn staff ac a fyddai’n bosib ceal pobl gymwysiedig I weithio mewn ardaloedd gwledig. Hyd yn hyn nid oes ymateb gan y CSIW I gais o dan Weithred Rhyddhad Gwybodaeth.

Roedd pryder hefyd ynglyn a’r effaith a fyddai hyn yn ei gael ar yr Ysgol ac ar Dwristiaeth.

Dywedodd Brynle Williams fod unrhyw le sy’n cadw cleifion yn ol eu hewyllys yn achosi pryder a bod rhywbeth seriws iawn ar goll yn y sefyllfa.

Nododd Mark Strong, Plaid Cymru ei fod yn pryderu am y poisi, sy’n symud cleifion o ddinasoedd yn ol I gymunedau cefn-gwlad yn ddistaw bach. Dywedodd nad oedd hyn yn foesol gywir.

Dywedodd Karen Sinclair, sydd wedi bod a diddordeb yn y sefyllfa o’r dechrau, ei bod wedi cael sicrhad gan y CSIW nad oedd unrhyw gais wedi ei gwblhau gan St Davids ac y byddai’n trefnu cyfarfod brys gyda ‘Mental Health Care UK’ a’r CSIW ynghyd a’r Athro David Jones.

Bydd cyfarfod cyhoeddus arall mewn pythefnos.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.