statcounter

       

Mai 2005 May


NEUADD CARROG YR ADNEWYDDU CYNTAF

Erbyn 1978 roedd yr adeilad wedi ei phwrcasu. Roedd Cadeirydd y pwyllgor y Cynghorydd R. W. Webb a Chynghorydd Glyndwr Mr. R. D. Jones am gyfarfod a phensaer Clwyd I drafod cynlluniau a’r posibilrwydd o ddefnyddio ‘Job Creatio Scheme’ I helpu gyda pheth o’r gwaith.

Gan nad oedd yr adeilad yn berchen I’r Eglwys yn rhagor roedd yn bosib holi am grantiau o wahanol lefydd. Gofynnwyd am grant gan - Yr Eglwys Gymreig, Sylfaen David James, Cyngor Chwaraeon Cymru, a Chymdiethas Meysydd Chwaraeon. Cafwyd nifer o syniadau ar gyfer codi arian. Byddai Mrs. Silcox o Glandwr yn cynnal arwerthiant dillad ar fore Sadwrn. Cynigodd Mrs. Silcox a Mrs. Tinniswood drefnu helfa drysor, a Mr. Dave Jones o Maes y Waen I drefnu rhedeg Loteri. Cytunwyd I barhau I ysgrifennu llythyrau I ofyn am rodd gan gyn-bentrefwyr a chyn-ddisgyblion o’r ysgol.

Yng nghanol y trefniadau hyn fe gafodd y pentref golled mawr, bu farw Mr. R. D. Jones, ein cynrychiolydd ar Gyngor Glyndwr ac un o aelodau pennaf y pwyllgor.

Dechreuwyd y gwaith ar ol amcangyfrif o £36,000. Rhoddwyd y gwaith I Mr. Price Hughes & Co. o Glyndyfrdwy am bris o £38,411.

Tynnwyd yr hen adeilad yn ddarnau a dim ond pedwar wal ar ol. Adeiladwyd ail lawr gyda dau staer, un yn dod o’r hen ddrws ffrynt a’r llall o’r ffreutur newydd. Cafwyd cynlluniau pen I gamp gan bensaer Clwyd gyda chegin, toiledau ,ystafell bwyllgor ac ystafell gemau.

Gwnaethpwyd y ffordd yn arwain at yr ysgol yn lletach a gosodwyd faes parcio yn ogystal a gardd wedi’I chynllunio a’I chynnal gan Grenville Teague, y Trysorydd a oedd hefyd yn rhedeg siop a Swydda Bost y pentre’.

Erbyn Ionawr 1981 roedd Mrs. R. .D. Jones wedi codi £1,100 gyda nifer o foreuon goffi. Codwyd £1,056 gan y Loteri, £71 trwy ganu carolau, £112 trwy bapur wast, £101 - ‘whist drive’, £150 - ymddiriedolwyr Sioe Carrog, arwerthiant gwaith - £422, casgliad yn y Grouse - £19, colli pwysau a cherdded noddedig - £364, disco’s - £404, gwyl bentre’ - £173, ‘Grand Draw’ - £199, gweithred cyfamod - £25, Te peli eira - £40 a chronfa yr Eglwys yng Nghymru - £1000.

Yn dilyn llythyrau yn gofyn am gymorth cafwyd atebion o Gaerdydd, Bangor, Sussex, Norwich, Sheffield ac moor bell a Chalifornia, Seland Newydd a Japan - yn gyfan gwbl £640. Cafwyd grantiau o gynghorau plwyf Corwen a Llansanffraid Glyndyfrdwy, Cyngor Glyndwr a Chyngor Sir Clwyd yn dod a’r gronfa I £42,208. Roedd yn wiath called a’r rhan fwyaf ohono’n syrthio I ddwylo’r ysgrifennydd Mr. Pritchard, cyn-brifathro Ysgol Carrog, a Mr. Teague, y Trysorydd. Ym Mis Chwefror 1981 penderfynnwyd cael bwrdd billiards, a gadawyd hyn yn nwylo’r swyddogion. Cafwyd agoriad swyddogol ar y 20fed o Fis Ebrill gyda Mrs. R. D. Jones yn perfformio’r dasg.

Valmai Webb 2005-05-02

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.