statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Ysgol Carrog

Bu’r holl blant yn cymryd rhan mewn digwyddiad sgipio a drefnwyd gan Geraldine a David Liddy gan godi £5 tuag at Sefydliad y Galon Prydain.

Siaradodd Kate Burgess, Swyddog Bioamrywiaeth Sir Ddinbych â’r plant ac yna ymwelwyd â’r feithrinfa Eucalyptus leol ble bu’r plant ar daith gyda Marthe Whitehall. Cafodd pob un o’r plant goeden fach i fynd adref. Rhoddodd Samanthe Williams, Swyddog Amgylchedd Sir Ddinbych, sgwrs i’r ysgol am lwybrau troed a’r Cod Cefn Gwlad, ac yna aeth y plant am dro natur o gwmpas y pentref.

Bu aelodau Band Chwyth Corwen yn perfformio mewn cyngerdd ym mhafiliwn y Rhyl gyda phlant eraill o ysgolion lleol.

Mwynhaodd y plant eu hymweliad blynyddol ag Eisteddfod Llangollen gan fynd am daith cwch ar y gamlas. Ar y dydd Gwener, ymwelodd y Grŵp Dawnsio o Ynys Manaw â’r ysgol a dawnsio gyda’r plant. Ar y dydd Mercher, gwisgodd Bethany Smith ei ffrog orau a mynd ar y llwyfan i gyflwyno blodau i Leslie Garret, llywydd y dydd.

Llwyddodd Rachel, Hollie, Jack a Charlotte yn y prawf seiclo. Mwynhaodd yr holl blant a’r rhieni’r haul ar eu dydd mabolgampau blynyddol. Y tîm Coch enillodd eleni. Yn y Gala Nofio yng Nghorwen, enillodd llawer o’r plant dystysgrifau a chafodd Harry Pooler fedal am ennill y ras i fechgyn blwyddyn 6.

Mwynhaodd Disgyblion Cyfnod Allweddol 2 ddiwrnod o weithgareddau yn Hostel Ieuenctid Llangollen gan gael cyfle i gymryd rhan mewn abseilio, dringo wal ddringo, saethyddiaeth, B.M.X. seiclo a gemau datrys problemau i dimoedd.

Aeth plant y Blynyddoedd Cynnar i Ewephoria gan fwynhau gweld y ci defaid yn gweithio gyda’r mathau gwahanol o ddefaid ar y llwyfan. Yn ôl yr arfer, roedd cynulleidfa dda yng nghyngerdd yr ysgol pan fu’r disgyblion yn dwyn atgofion yn ôl i’r gynulleidfa. Ar ddiwedd y cyngerdd fe gyflwynodd Mr. Huw Griffiths, y Cyfarwyddwr Addysg a benodwyd yn ddiweddar, eiriaduron i 9 disgybl o flwyddyn 6 a gwobr Sgiliau Sylfaenol i’r Pennaeth Bronwen Lebbon. Enillodd yr ysgol y wobr hon am yr eildro. Ar ddiwedd y tymor fe fwynhaodd y plant Ddisgo a pharti a drefnwyd gan rieni disgyblion blwyddyn 6.

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.