statcounter

       

Gorffannef/Awst 2005 July/August


Tri Chopa - y Carogwyr

Roeddwn ym maes parcio Pen-y-Pass erbyn 9.30 a.m. Penderfynodd Iwan Edwards a Barry Wilson (y gyrwyr) eu bod am ddringo. Roeddem yn gwerthfawrogi’u cefnogaeth wrth ddechrau i fyny’r Pyg Track am 10.00 a.m. gan adael y gyrwyr eraill i gael eu brecwast mewn caffi.

Roeddwn wedi bod yn ymarfer y llwybr hwn nifer o weithiau gan lwyddo i gyrraedd ein targed cyntaf, y gamfa ar ben y llethr cyntaf, mewn 20 munud; a’r ail, lle mae llwybr y mwynwyr a’r pyg yn cyfarfod, mewn 55 munud. Roedd y ddringfa i’r copa braidd yn anodd, ond roeddwn wedi cyrraedd erbyn 11.18 a.m. (1 awr 18 munud) gydag ysbryd y tîm yn para’n uchel.

Ar ôl seibiant byr roeddwn yn ei chychwyn hi ar i lawr am 11.28 a.m. gan ennill amser drwy loncian yn araf gan osgoi anafiadau. Ar ein ffordd i lawr aethom heibio’r tîm A oedd ar eu ffordd i fyny. s

Roeddwn wedi cyrraedd y copa cyntaf o fewn dwyawr a 17 munud gan gychwyn am Scafell am 12.30 p.m., a dechrau dringo am 4.55 p.m. Daeth Iwan a Barry efo ni, gan ddringo am y tro cyntaf. Ond bu rhaid iddyn nhw droi’n ôl er mwyn rhoi cymorth i Daz a Hywel ar ôl derbyn y newyddion bod Hywel wedi cael gwrthdrawiad car yn y car a logwyd. Fel y digwyddodd, roedd wedi bacio i mewn i ryw ffos wrth wneud lle i gerbyd oedd yn dod i’w cyfarfod. Ond ni wnaed unrhyw ddifrod i’r car.

Aeth y gweddill ohonom yn ein blaenau o dan beth straen. Er inni redeg o’r blaen nid oeddem wedi rhagweld effaith y gwres a’r ffaith ein bod wedi dringo un mynydd yn barod. Ond roedd yr ysbryd yn frwd ac yn fuan iawn roeddwn yn cerdded yn gyflymach.

Am 6.45 p.m. (1 awr, 50 munud) dyma ni wedi cyrraedd copa’r mynydd mewn amser ychydig yn hirach na’r disgwyl. Dim ond amser i weld yr olygfa a chael ein gwynt oedd cyn disgyn i lawr y mynydd. Roedd yma dirwedd garw i redeg ac roedd gofyn am fynd yn ofalus. Roedd gweld y terfyn yn gwneud inni gyflymu, ac roeddem wedi cyrraedd troed y mynydd am 7.40 p.m., gan gwblhau’r ail gopa mewn 2 awr a 45 munud.

Am fod ei gorff yn brin o ddŵr neu halen, teimlai Huw’n wantan wrth ddisgyn ar y diwedd, ac roedd Andy’n dioddef ychydig oherwydd cramp. Ond ar wahân i hynny, roedd y tîm yn dal mewn ysbryd da.

Gadael Troed Scafell am 7.45 p.m. - nesaf Ben Nevis.

Wrth nesu at Ben Nevis gwelsom ba mor uchel oedd brig y mynydd. Roeddwn yn gobeithio fod digon o nerth wrth gefn gennym i fynd i fyny ac i lawr.

Gan gychwyn o’r hostel ieuenctid am 12.25 p.m., penderfynodd Iwan a Barry unwaith eto eu bod am roi eu cyrff drwy’r rhwystr poen a cherdded i fyny mynydd uchaf Ynysoedd Prydain. Am ei bod yn oer ac yn dywyll, roedd angen gwisgo cotiau am y tro cyntaf a gwisgodd Andy a Chris eu lampau pen (gan edrych y rhan wrth gerdded yn y nos). Gan gychwyn am 12.37 a.m. gadawsom ein gyrwyr Hywel a Daz i gysgu ychydig. O ystyried yr amser roedd hi’n rhyfeddol o olau, gan adael inni weld y llwybr yng ngolau’r lleuad.

Gan gerdded yn bur gyflym, deuthum i’r targed cyntaf pan benderfynodd Huw a Barry ar lethr mwy serth ond byrrach a aeth yn agos at y llyn a throi’n ôl ar ei hun. Ond roedd y rhai a benderfynodd ar y llwybr hirach yn edrych yn llai blinedig wrth i bawb gyfarfod ei gilydd.

Erbyn hyn roedd angen cychwyn ar y rhan igam-ogam, y rhan waethaf o’r holl her efallai. Gallwch ennill gobaith gwag wrth agos¨¢u at frig y mynydd ond gyda thipyn mwy o ffordd i fynd eto mewn gwirionedd.

Cyrhaeddwyd y copa tua 3.20 a.m. (2 awr 43 munud). Am ei bod hi’n ddiwrnod clir roedd yma olygfeydd rhyfeddol, ond byddai’n lle peryglus dros ben mewn cwmwl, ac roedd rhaid inni wybod ein cyfeiriant map drwy’r amser rhag ofn iddi ddod yn niwl. Roedd hi’n oer iawn, ac ar ôl egwyl dyma ni’n cychwyn yn ôl i lawr; roeddwn wedi dysgu yn ystod y dydd ¨C po hiraf yr arhoswch chi, po anoddaf fydd ailddechrau.

Penderfynodd Chris a Barry geisio am amseroedd personol gan redeg i ffwrdd ar eu pennau eu hunain. Dechreuodd Andy, Dan, Iwan a Huw ar y daith hir i lawr wrth eu pwysau eu hunain nes i Dan gyflymu a mynd yn ei flaen. Er mwyn codi calon ei gilydd, penderfynodd y tri arall orffen yr her gyda’i gilydd mewn un grŵp. Ar y ffordd i lawr, aethom heibio’r Tîm A oedd yn dringo’r rhan igam ogam.

Cymerodd Chris a Barry un awr i gyrraedd y gwaelod gan olygu fod Chris wedi cwblhau pob un o’r tri chopa mewn 18awr 12 munud. Cwblhaodd Dan yr her mewn 18awr a 58 munud

Fel grŵp, rhaid inni osod yr amser terfynol ar yr amser y croesodd pawb y llinell, sef 19 awr a 40 munud.

Gorffennodd Tîm A rhyw 2 awr ar ein holau gan roi amser parchus o 20 awr a 58 munud. Roedd hyn yn welliant o 15 munud rhagor 5 mlynedd yn ôl.

Fort William after the Three Peaks

(* Y ddau dîm yn mwynhau gwydrau haeddiannol o lemon yn Fort William.)

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.