statcounter

       

Hydref 2005

WELI’S A BERFA

Mae Henson ifanc yn tyfu’n gyflym ac mae’r hyfforddi wedi cychwyn o ddifrif. Mae fy marn i ohono’n newid o ddydd i ddydd yn ôl ei ymddygiad. Er enghraifft, ddydd Llun llwyddodd i gasglu’r hyrddod yn Erw Seion a’u cael nhw i’r corlannau heb unrhyw help. Roedd o wedi gwneud gymaint o argraff arna i dyma fi’n dweud wrth bawb oedd yn fodlon gwrando pa mor dda oedd o. Ond yn ddiweddarach yr wythnos honno dyma fo’n ôl yn fachgen drwg eto gan redeg ar ôl ŵyn tew o’r tŷ i’r Felin ac i Groes Faen. Doeddwn innau ddim mor frwd am ei botensial wedyn. Yn ffodus, roedd Vivian a Ruth o gwmpas ac roedden nhw’n gallu stopio’r ŵyn cyn iddyn nhw ddiflannu dros y gorwel. Doedd Henson a finnau ddim yn siarad am ychydig o ddiwrnodiau ar ôl y trychineb hwnnw.

Gan fod y cylch ffermio ar fin cychwyn eto, rydw i wedi bod wrthi’n didoli’r mamogiaid a’u cael yn barod i’r hyrddod. Dewisais yr hen rai i’w gwerthu a rhannu’r lleill yn grwpiau cyfleus. Dau ddiwrnod wedyn dyma fi’n gwneud hyn i gyd eto am fod rhywun wedi gadael yr holl giatiau ar agor a’r defaid wedi penderfynu ail-gyfarfod a’i gilydd.

Doedd pethau fawr gwell efo’r hyrddod chwaith. Dydyn nhw’n gwneud dim o gwbl drwy’r flwyddyn a heb fod yn broblem o gwbl, a phan ddaw’r amser pan wyt ti eisiau nhw maen nhw’n dechrau bod yn drafferthus. Dwi wedi bod yn cadw hen ddafad gyda’r hyrddod, mae’n gyfleus i gadw llygad arni. Penderfynodd dau o’r bechgyn bod hon ym myd y defaid yn cyfateb i Catherine Zeta Jones, Catherine Jenkins a Charlotte Church i gyd yn un. Cawson nhw dipyn o ffrae dros bwy oedd i ennill ei ffafrau ac ar ôl curo’i gilydd yn ddidrugardedd roedd un hwrdd yn cerdded fel Zebedee a’r llall yn edrych fel yr Elephant man. Yn y cyfamser roedd yr hen ddafad wedi diflannu’n ddistaw a welodd neb mohoni wedyn.

Dwi wedi bod yn gwerthu ŵyn drwy’r haf, ac i lawr i’r cant diwethaf rŵan. Roeddwn yn weddol fodlon efo’r prisiau gefais i, nes imi edrych ar rai o gyfrifon Taid a gweld ei fod o wedi cael mwy am ei ŵyn ar ddiwedd y 70au na rydw i’n cael rŵan. Dwi wedi rhoi’r papurau i gyd allan o’r golwg ymhen tywyllaf y tŷ, byddai darllen mwy yn fy ngwneud i’n reit ddigalon.

Bob blwyddyn, mi fydda i’n gwneud ychydig o ffensio i gadw ar ben y gwaith. Roedd y gwair yn y sied a finnau wedi gorffen chwistrellu’r rhedyn felly dyma fi’n penderfynu gwneud darn o ffens - mi wnaeth y gwaith fy narn ladd i. Roedd y tir yn sych a doeddwn i ddim yn gallu dyrnu’r pyst i mewn gan bron dorri fy nghefn yn yr ymdrech. Yn y diwedd mi dorrais i’r ordd. Mi fuaswn i’n ystyried cyflogi contractwr ond mae hynny’n golygu talu a byddai hynny’n torri nghalon i. Penderfynais ddyfalbarhau.

Os wnaiff hi ddal i fwrw glaw a’r tir yn meddalu, hwyrach bydda i wedi gorffen cyn y Nadolig.

Gareth Llan.
© Copyright Gareth Bryan 2005


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.