statcounter

       

Hydref 2005

EFEILLIO / PLOUYÉ 2005

Cyrhaeddodd dau ar bymtheg ohonom Lydaw o gyfeiriadau gwahanol ar gyfer yr ymweliad efeillio. Daeth deuawd o bibyddion Llydaw i gyfarfod â’r rhai a ddaeth ar Fferi Roscoff , roedd ein gwesteion wedi bod mor feddylgar â’u darparu i chwythu’r we pry cop i ffwrdd ar ôl inni groesi’r sianel.

Dechreuodd y dathlu gyda chinio gydag aelodau o’r Pwyllgor Efeillio Plouyé er mwyn ein cyflwyno i fwyd Llydaw a’n paratoi ar gyfer y penwythnos.

Erbyn hyn ceir Cornel Carrog yn Plouyé, mae hon yn ardal amwynder yn y pentref sydd â Maen Hir yn ei chanol o garreg wenithfaen Llydaw. Roedd ein hymweliad i ddathlu agor y safle’n swyddogol, y llywydd oedd Marcel Le Guern, y maer, Marc Parayre (Llywyd y Pwyllgor Efeillio ) a Rhys Webb yn cynrychioli Carrog. Yn arwydd o’r achlysur cyflwynodd ein dirprwyaeth lechen ac arni eiriau yn y Gymraeg. Bydd hi’n cael ei gosod yn yr ardal maes o law.

Presentation of Menhir at Plouyé in 2005 with Rhys Webb and Ian Lebbon from Carrog and Marcel Le Guern (Mayor) and Marc Parayre (President of the Twinning Committee) from Plouyé

Yfwyd llwncdestun i ddyfodol yr efeillio ac yna fe’n difyrrwyd gan fwy o fwyd a dawnsio a thân gwyllt mawreddog.

Ar fore dydd Sul cafodd ein parti gyfle naill ai i fynd i’r Eglwys neu i gael ein tywys am dro hamddenol o gwmpas rhannau hanesyddol y pentref. Cawsom ymweliad â thref gyfagos Pleyben, gyda’i heglwys hynafol a’i hamgueddfa Lydewig. Mae mynyddoedd Llydaw ychydig yn is na rhai Cymru. Dychwelsom i Plouyé dros y mynydd uchaf , Roc Trevezal, sy’n 384 metr o uchder ac yn dro bach hamddenol i Ddringwyr 3 chopa o Garrog, ond mae’n cymharu’n dda â’r Alban am nifer a ffyrnigrwydd y pryfed.

Rhys Webb presenting the “Best Beast in Show” prize at the Plouyé Annual Agricultural Show

Roedd ein gwesteion wedi rhagweld y byddwn ar ein cythlwng ar ôl diwrnod hir gan baratoi barbiciw ar dir hen gapel adfeiliedig St. Maudez cyn mynd i Ty Elise - tafarndy hynafol Plouyé a gafodd ei redeg ers 25 o flynyddoedd gan Gymro o Ferthyr Tudful!

Yn ôl arwyddair y trip - “Dim cysgu ar y daith” ac “Ewch gyda’r llif” roeddwn i gyd ar ein traed yn gynnar ar ddydd Llun ar gyfer ymweliad â Bragdy Coreff yn Carhaix, ble cawsom daith dywysedig bersonol gan y Cyfarwyddwr Rheoli (a Maer y Dref) a’n hanogodd i flasu’r diodydd gwahanol. Cawsom orffwys ar lan yr afon i fwynhau picnic a baratodd ein gwesteion.

Mae Plouyé yn dal i gynnal ei sioe amaethyddol, yn debyg i un Carrog yn y gorffennol, ac roedd hi’n bleser cael gwahoddiad ar bwyllgor lleol y sioe. Cawsom weld gwartheg Holstein sydd â chynhyrchiad rhyfeddol o lefrith a gwelsom geffylau gwedd oedd yng ngeiriau un o’r parti “yn rhy fawr (1800 Kg.!) i fynd i un o focsys ceffylau Ifor Williams”.

Mae amaethyddiaeth yn cael ei gymryd o ddifrif yn Plouyé ac roedd dau aelod seneddol a gweinidog y Llywodraeth yn mwynhau’r diwrnod ac yn cymysgu mewn tymheredd o dros 30 gradd. Gofynnwyd i Rhys Webb gyflwyno’r tlws am yr anifail gorau yn y sioe. Yn ôl traddodiad, cyflwynir y gwobrau blynyddol mewn cinio mawreddog yn neuadd y pentref. Gwahoddwyd pawb o’n parti ni a chafwyd adloniant byrfyfyr gan y sawl oedd yn gallu cael gafael yn y meic gyntaf. Roedd y wledd yn cynnwys pump cwrs a gwin diderfyn gan roi cyfle inni roi mwy o gyflwyniadau yn ddiolch am yr holl groeso. Yn ei araith o groeso, addawodd llywydd y sioe y byddai holl ffermwyr Plouyé yn ymweld â Charrog, ond roeddent am ddod â’i hanifeiliaid hefyd.

Mae gennym lawer o atgofion melys am ein hymweliad ac rydym yn gobeithio estyn croeso i barti o Plouyé yma’r flwyddyn nesaf.

Cynhelir cyfarfod o Gymdeithas Efeillio Carrog/Llidiart y Parc yn y dyfodol agos, ac estynnir gwahoddiad i bawb.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.