statcounter

       

Hydref 2005

MARWOLAETHAU

DORIS POWELL JONES

Ar y SOain o Ortega 2005, yn dawel yn Ysbyty Maelor, Wrecsam, yn nghwmni ei theulu agosaf fe hunodd Doris Powell Jones, Algwyn, Llangollen. (Gynt o Fron Newydd a Cileurych, Carrog).

Cynhaliwyd yr angladd , yng ngofal y Parch Dafydd Rees Roberts, dydd Gwener y 5ed o Awst, gyda gwasanaeth cyhoeddus yng Nghapel Salem, Carrog , ac i ddilyn yn breifat i’r teulu yn unig ym Mynwent y Bedyddwyr. Yr organyddes oedd Mrs. Aurona Williams, gyda’r trefniadau yng ngofal cwmni Arthur Evans a’i feibion.

Dyma’r deyrnged a gyflwynodd y Parch Dafydd Rees Roberts diwrnod yr angladd:-

“Annwyl Ffrindie,

Ga ’i yn gynta’, ar ein rhan ni i gyd, estyn ein cydymdeimlad diffuant i chi yn eich colled drist. I chi yn arbennig Ed ar golli eich priod annwyl. I Kay, Chris, Aled a Gwyn o golli mam a nain mor arbennig. I Anit Gwen a’r golli ei hannwyl nith, ac i Vivian, Felicia, John, Haydn a Raymond a’u teuluoedd ar golli chwaer a modryb annwyl iawn. Derbyniwch ein cydymdeimlad cywiraf o golli un oedd mor annwyl i chi, a hynny mor sydyn. Mae’n anodd credu bod ei hiechyd wedi dirywio mor sydyn ac iddi gael ei chipio o’n plith yn gymharol ifanc, ychydig wythnosau cyn cyraedd ei saithdeg mlwydd oed.

Doris oedd yr hynaf o blant Cileurych, ac wrth feddwl dros bethau y dyddiau diwethaf ‘ma dwi wedi sylweddoli fy mod yn ei hadnabod erioed i bob pwrpas, neu ers oeddwn i yn ifanc iawn beth bynnag. ‘Rwy’n cofio rhieni Ed yn byw yng Nghoedtalog cyn iddynt symud i Fron Newydd yn 1955. ‘Roedden nhw yn ffrindiau mawr hefo taid a nain Y Lon, ac fe fyddai Ed a hwythau yn dod draw yn ami. Trwy Ed fe ddaethom i adnabod Doris a theulu Cileurych a hynny flynyddoedd cyn bod son am Lil a Haydn yn dod yn ffrindiau. A’r cof sydd gena i o Doris o’r blynyddoedd rheini yw ei bod yn berson hoffus cyfeillgar. Dros y blynyddoedd fe gadarnhawyd yr argraff honno. ‘Roedd Doris yn un am bodol, am ei theulu yn arbennig, ac am bobol yn gyffredinol hefyd. ‘Roedd yn un dda am gymdeithasu ac yr oedd ganddi lawer o ffrindiau.

Ar hyd y blynyddoedd fe fu Doris yn weithgar yn ardal Carrog. Yr oedd yn hoff o ganu a chanddi lais da, a phan yn ifanc fe fu yn cystadlu mewn eisteddfodau. Yna yn ddiweddarach fe fu yn aelod o Gor Edeyrnion. Pan ‘roedd yr Aelwyd yn bodoli yma yng Ngharrog fe fu yn actio mewn amryw o ddramau. Ond er iddi gyfrannu i a chefnogi gwahanol weithgareddau yn yr ardal ar hyd y blynyddoedd, yma yn ei Chapel y bu ei chyfraniad mwyaf. Cafodd ei magu yma, ei bedyddio yma a’i derbyn yn gyflawn aelod yma. Bu’n chwarae’r organ am flynyddoedd, ac yn barod i gymryd rhan mewn oedfaon er yn nerfus wrth wneud hynny.

Ac ers blynyddoedd bellach yr oedd yn Drysorydd y Capel. Oni bai am Doris a cnewyllyn bach o ffyddloniaid ni fyddai’r Capel wedi gallu dal i fod a’i ddrws yn agored. Yr oedd achos lesu Grist yn bwysig iawn iddi.

Yr oedd Doris hefyd yn berson ei theulu. Aeth hi ddim ymhell o gartre’ i edrych am wr ond priododd fab y ffarm drws nesa’, a hynny bellach dros bedwar deg pump o flynyddoedd yn ol. Wedyn ymgartrefu yn Fron Newydd a ffarmio yno nes ymddeol i Langollen wyth mlynedd yn ol. ‘Roedd Doris wedi edrych ymlaen am gael ymddeol i fynglo ac fe gafodd ei dymuniad yn Algwyn. I goroni popeth cael Kay a’r teulu yn gymdogion yn fuan wedyn. ‘Roedd ganddi feddwl y byd ohonoch, a chithau a meddwl y byd ohoni hithau. Yr oedd y cariad a chynhesrwydd eich perthynas yn amlwg i bawb. Dwi’n siwr hefyd bod eich gofal arbennig ohoni a’ch cariad mawr tuag ati wedi bod yn nerth a chysur iddi dros yr wythnosau diwethaf fel yr oedd ei hiechyd yn dirywio. Gobeithio ei bod yn gysur i chi eich bod wedi gallu gwneud popeth a allech drosti.

Yr oedd ei theulu estynedig hefyd yn bwysig i Doris, ac fe fyddai wrth ei bodd yn trefnu i gael ei chwaer a’i brodyr a’u teuluoedd at eu gilydd i fynd am bryd o fwyd neu i ddathlu rhyw achlysur teuluol. ‘Roedd ganddi feddwl y byd o’i neiod a’i nrthod. Bu’n hynod o garedig tuag atoch ac fe wn fod gennych feddwl y byd o Anti Do. ‘Roedd ganddi ddiddordeb mawr yn eich hanes a’ch llwyddiannau ac yn ymhyfrydu ynddoch. Yn Anti Do fe gawsoch fodryb arennig iawn. Fe gafodd ei theulu-yng-nghyfraith hefyd chwaer a merch-yng-hyfraith arbennig iawn a charedig. ‘Roedd Lil yn dweud mor ffeind a chymwynasgar y bu Doris ar hyd y blynyddoedd, nad oedd dim yn ormod ganddi ac yr ai allan o’i ffordd i wneud cymwynas, yn arbennig ar adegau prysur fel adeg wyna a’r cynhaeaf.

Mae eich colled yn fawr fel teulu, mae’r golled yn fawr i’r Capel a’r ardal. Ond i chi Ed ac i Kay, Chris, Aled a Gwyn y bydd y golled fwyaf. Mwyaf yn y byd y fendith o gael menthyg rhywun annwyl fel Doris, mwya’ yn y byd hefyd y golled ar ei hoi. Y mae gennych fyrdd o atgofion annwyl amdani i’w trysori, a lie i ddiolch i Dduw am gael menthyg un mor annwyl, er ei bod yn anodd gorfod gollwng gafael ami yn llawer rhy fuan. Ein gobaith a’n gweddi yw y cewch bob nerth a chysur yn eich hiraeth a’ch galar i allu credu bod lesu wedi concro marwolaeth ac wedi agor y ffordd i’r bywyd tragwyddo a’i wynfyd, y tu hwnt i farwolaeth ac allan o gyrraedd pob gwaeledd a dioddefaint. Pob nerth a chysur i chi i gyd yn eich colled.“

Lil Powell.

Δ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Y DIWEDDAR DOUGLAS GRENVILLE TEAEUE

Bnawn mawrth Awst yr ail tristawyd ardal gyfan o glywed am farwolaeth Grenville Teague, priod annwyl y ddiweddar Olwen a thad gofalus Melfyn a brawd hoffus Brenda.

Gwyddai pawb nad oedd Grenville mewn iechyd da ers rhai blynyddoedd ac er fod arwyddion yn ymddangos fod y corf yn dirywio cadwodd ei ysbryd a’i asbri ac roedd ei sgwrs bob amser yn ddiddorol a hwyliog. Felly death ei farwolaeth yn frawychus o sydyn I bawb a’i adnabu.

Roedd yn fab i David a Dilys Teague Glyndyfrdwy a threuliodd y rhan helaethaf o’i oes yn Llidiart y Parc, Carrog ac yna’n ol i Lidiart y Parc I ymddeol.

Ym 1954 priododd ac Olwen Cefn Bodig, Parc, Bala, a buont yn byw yn Fron Heulog Carrog, yna Glandwr. Daeth Melfyn yn rhan o’r teulu a chafodd gartref ardderchog a phob gofal, ac yn gannwyll llygaid ei fam a’i dad.

Ym 1964 symudasant I gadw’r Llythyrdy a’r siop yng Ngharrog ac roedd Gren wedi cael digon o brofiad o waith siop erbyh hyn gan iddo fod yn gweithio yn Astleys, Corwen, ac roedd o’n fawr ei barch gan ei gwsmeriaid. Tra yn y Post buont yn hynod o garedig a chymdogol a pharod eu cymwynas bob amser.

Cymerent fel teulu ran flanllaw ym mywyd y pentref, roedd rhyw raffl neu gilydd at bob math o achosion da ar y cowntar ac roedd rhyw fferins bach ychwanegol yn ymddangos o’r cefn i’r hen blant.

Roedd Gren yn ffyddlon iawn I Gapel y Bedyddwyr a bu am gyfnod yn organydd yno. Roedd yn hoff iawn o bob math o gerddoriaeth a hyd y gallod mynychodd gyngherddau fyrdd yn yr ardal. Yn ddiweddar Katherine Jenkins oedd ei ffefryn ac roedd yn hynod o falch pan Iwyddodd ei frawd a’i chwaer yng nghyfraith i gael ei llofnod iddo pan oedd hi’n canu mewn cyngerdd yn Lerpwl. Roedd wrth ei fodd efo chwaraeon o bob math. O Bel Droed i Dennis ac ef oedd un o sylfaenwyr Clwb Snwcer yn y neuadd.

Cymerodd ran flaenllaw yn y gweithgareddau yn niwedd y saithdegau a sicrhaodd ein bod yn cael neuadd gymunedol yng Ngharrog. Ef oedd trysyrodd cyntaf y neuadd.

Ar ol ymddeol o’r siop symudodd y teulu i Fron Dderw, Llidiart y Parc ac yno roedd wrth ei fodd yn yr ardd, yn cynllunio a chwilota am blanhigion diddorol ac addas i’w cynefin nes gwneud y gomel hon yn Eden fach gwerth ei gweld.

Cydymdeimlwn gyda Melfyn a’r teulu i gyd yn eu colled a’u hiraeth am un oedd mor annwyl iddynt.

Bu’r angladd ddydd lau yr unfed ar ddeg o Awst yng Nghapel y Bedyddwyr, Carrog a’r gwasanaeth yng nghofal Dafydd Rees Roberts Llanuwchllyn, gyda Aurona Williams wrth yr organ. Y cludwyr oedd David Jones, Brynle Hughes, Alun a Gareth (neiaint), ac roedd y trefniadau yng ngofal Arthur Evans a’i feibion a’r rhoddion tuag at Lety’r Eos. Rhoddwyd ef i orffwys ym mynwent newydd Carrog.

Brynle Hughes.

Δ – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.