statcounter

       

Tachwedd 2005 November


ELUSEN I GYNORTHWYO YN Y FRWYDR YN ERBYN TROSEDDU

Gall rhoi gwybod i’r heddlu am drosedd fod yn dasg anodd. Nid ydych yn sicr a yw’r hyn a welsoch neu a glywsoch yn beth priodol i’w riportio a dydych chi ddim yn hollol sicr a fyddwch yn cael eich cosbi am ddweud amdano. Ond mae ffordd (a fu’n bodoli ers degawdau) o adrodd am drosedd -

Crimestoppers.

Mae’r elusen yn rhedeg gwasanaeth ffn 24 awr am ddim er mwyn i bobl allu riportio trosedd heb roi eu henwau. Ni fydd staff y ganolfan yn gofyn am unrhyw fanylion amdanoch ac ni fydd rhif ffn y galwr yn cael ei gofnodi na’i ddangos.

Ond efallai byddant yn gofyn am enw’r pentref neu’r ardal er mwyn cael gwybod ble digwyddodd y drosedd.

Os daw collfarn yn sgil y wybodaeth a roddwyd mae’n bosib hawlio gwobr heb ddatguddio pwy ydych chi.

Mae Crimestoppers yn dweud, “Elusen annibynnol rydym ni sy’n gweithio i atal troseddu. Nid ydym yn rhan o’r gwasanaeth heddlu nac unrhyw gangen o’r llywodraeth ychwaith. Rydym yn gweithio drosoch chi, eich teulu a’ch cymuned”.

Cafodd Crimestoppers Cymru lwyddiant mawr wrth gynorthwyo i ddatrys troseddau, a bydd hyn, gobeithio, yn help i ostwng nifer y troseddau.

Llinell ffn cymorth Crimestoppers ydy 0800 555 111.

Gallwch gael gwybod mwy ar y wefan www.crimestoppers-uk.org/wales/

© All material is Copyright of “Y Bont” unless otherwise indicated at the end of the article.