statcounter

       

Ionwar 2006

MATERION IECHYD IONAWR 2006

Gofynnwyd imi roi gwybodaeth ynglwn â mathau o therapi holistig.

Mae therapyddion holistig yn trin yr unigolyn cyfan o ran ei feddwl, ei gorff a’i ysbryd. Maent y parchu’r cysylltiad rhwng y tri a’r effaith y caiff unrhyw anghydbwysedd ar y lleill h.y. meddwl a’r ysbryd ac fel arall. Y mis yma :- ADWEITHEG (reflexology)

Diolch i Barbara Townson MICHT am yr wybodaeth am y pwnc.

Hanes Adweitheg

Mae therapi traed wedi ei arfer ers yr hen oesoedd gan bobl oedd yn byw mor bell oddi wrth ei gilydd ag Indiaid Brodorol America yr Aifft a Tsieina. Etifeddwyd y gallu o genhedlaeth i genhedlaeth. Ymddangosodd y cyfeiriadau ysgrifenedig cyntaf yn 1582, pan gyhoeddwyd llyfr ar y pwnc o’r enw ‘Therapi Parth’ oedd yn dangos math o dechneg adweithio a ddefnyddiwyd yng nghanol Ewrop. Mae gwreiddiau adweitheg gyfoes yn deillio o waith Dr William Fitzgerald, oedd yn feddyg yn yr Unol Daleithiau ar ddechrau’r 20fed ganrif. Darganfu fod rhoi pwysau ar un rhan o’r corff yn achosi i ran arall deimlo’n ddiffrwyth – sef adwaith. Treuliodd flynyddoedd yn gwneud ymchwil i’r darganfyddiad hwn ac o’r diwedd lluniodd fap o ddeg parth hydredol ar y corff. Cymerodd pobl eraill ddiddordeb yn ei waith ac yn eu plith roedd Mrs. Eunice Ingham, oedd yn ffisiotherapydd. Yn 1938 cyhoeddodd ddau lyfr (a gyfunwyd erbyn hyn) a dyfodd yn un o lyfrau pwysicaf maes adweitheg.

Sut mae adweitheg yn gweithio?

Wrth roi pwysau ar rai mannau penodol o’r traed mae ymarferwyr adweitheg yn honni eu bod yn gallu ysgogi pwerau iachau naturiol y corff. Credant fod y traed a’r dwylo’n gallu adlewyrchu’r corff. Er enghraifft, mae bawd y troed yn adlewyrchu’r pen a’r ymennydd, felly mae adweithydd yn defnyddio hyn i esmwytho cur pen. Eu cred yw bod crisialau o wastraff, efallai asid wrig a chalsiwm, yn cronni o gwmpas y pwyntiau adweithio. Po dyneraf fydd y pwyntiau’n teimlo o’u cyffwrdd po fwyaf yr ‘ anghydbwysedd’ yn y corff. Mae’r adweithydd yn ceisio torri’r dyddodion hyn i lawr er mwyn rhyddhau llif yr ynni ar hyd y parthau ac ysgogi cylchrediad sy’n gwaredu’r gwenwyn o’r corff. Mae’r cyfuniad o dyliniad a bodiad dros rannau’r corff, ac weithiau’r dwylo, yn gallu bod yn ymlaciol dros ben. Am y rheswm hwn yn unig felly, mae adweitheg yn un o’r meddyginiaethau amgen mwyaf poblogaidd. Mae i’w gael mae canolfannau cancer y Gwasanaeth Iechyd, clinigau poen, ac unedau gofal arbennig i fabanod.

Beth allwch ei ddisgwyl?

Bydd angen ichi dynnu’ch esgidiau a’ch sanau. Byddwch yn lledorwedd mewn cadair esmwyth gyda’ch traed i fyny. Bydd yr ystafell yn dawel a bydd llosgwr olew hanfod wedi’u gynnau. I ddechrau, bydd yr ymarferwr yn eich holi ynghylch eich iechyd a’ch ffordd o fyw, yna bydd yn archwilio’ch traed. Efallai bydd yn rhoi powdr ar eich traed ac yna bydd y pwyntiau adweithio’n cael eu tylino gan nodi’r rhannau o’r traed sy’n dyner, a’u trin. Ar ôl derbyn y driniaeth byddwch wedi ymlacio ac efallai byddwch yn sylwi fod y symptomau’n waeth am ychydig. Credir mai’r rheswm am hyn yw bod y corff yn tynnu’r gwenwyn o’r system. Ar ô y cyfnod hwn dylech deimlo’n dda ac yn fwy egniol.

Oes unrhyw brawf fod y driniaeth yn gweithio?

Gofynnwch i unrhyw un sy wedi derbyn triniaeth!

Ychydig iawn o astudiaethau gwyddonol iawn a wnaed i adweitheg. Mewn un arbrawf yn yr Unol Daleithiau a gyhoeddwyd yn 1993, roedd adweitheg yn lleihau symptomau cyn-misglwyf o 41% mewn 35 o wragedd. Mewn arbrawf yn Nenmarc yn 1999 roedd 81% allan o 220 o gleifion oedd yn dioddef o’r meigryn, neu gur pen oherwydd tyndra, yn dweud fod adweitheg naill ai wedi bod o gymorth neu wedi gwella’r symptomau. Nid yw adweithyddion wedi’u hyfforddi i wneud diagnosis nac i drin unrhyw gyflwr meddygol penodol, ond maent wedi’u hyfforddi i asesu’r anghydbwysedd yn y client cyfan.

I gael mwy o wybodaeth cysylltwch â therapydd hyfforddiedig sy’n aelod o Gymdeithas yr Adweithyddion. I gael mwy o wybodaeth am y pwnc hwn ac i chwilio am ymarferwr yn eich ardal chi ewch i wefan Cymdeithas yr Adweithyddion (Association of Reflexologists) www.aor.org.uk


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.