statcounter

       

Mawrth 2006

* MWY O DDIFROD I’R BONT

Ddydd Llun, 20 Chwefror achoswyd mwy o ddifrod i Bont Carrog pan geisiodd lori a gofrestrwyd yn Nenmarc ei chroesi. Aeth yn sownd wrth ddod at y bont o gyfeiriad y pentref gan daro darnau o’r cerrig copin i ffwrdd a symud un arall o’i lle. Ar ôl sawl ymgais aeth dros y bont a digwyddodd yr un fath o ddifrod ar ochr Y Parc o’r bont. Ychydig o gysur gaiff y trigolion o ddeall fod y bont wedi achosi difrod i ran treiler y wagen. Anfonwyd y rhif cofrestru a marciau adnabod i’r Cyngor Sir.

Rydym wedi ymgyrchu’n barhaol yn y Bont am leihau’r pwysau a ganiateir ar Bont Carrog am fod y pwysau’n gysylltiedig â hyd a lled, ond yr hyd yw’r mater pwysig. Mae’n amlwg nad oes unrhyw reoliadau y gellir eu gosod sy’n cyfyngu ar hyd. Felly rhaid dod yn ôl at broblem pwysau.

Er anfon copïau o rifyn Rhagfyr i Ian Miller, ni chymerodd y Cyngor Sir unrhyw sylw o bryderon ein cymuned. Mae difrod i’r bont yn golygu bod rhaid ei chau ac mae hyn yn anghyfleus dros ben i drigolion Parc a Charrog gan fod rhaid cymryd ffordd bell o gwmpas. Os bydd rhaid cau yn ystod llifogydd sy’n effeithio’r A5 a Ffordd Corwen, yr unig ffordd i Garrog fyddai o gyfeiriad Glyndyfrdwy neu Ffordd Rhaggat ar ffyrdd Rhuthun neu Chaer.

Ar ôl ymgyrch yng Nglyndyfrdwy codwyd pont fodern yn lle’r un haearn bwrw oes Fictoria. Yng Nghorwen chwalwyd y bont hon hefyd a gosod un yn ei lle. Ni fyddai’r farn gyhoeddus yn cefnogi’r ateb hwn i Garrog.

Gwnaed cais yn aml am rybuddion ‘pont gul’ ar gyfer cerbydau mawr ond fe’u hanwybyddwyd bob tro.

Os gwelwch gerbyd mawr yn sownd ar y bont gofynnir ichi gofnodi’r manylion a thynnu llun os oes modd.

Old phhotograph of Carrog Bridge

Darlun o Bont Carreg heb ddyddiad, ond yn amlwg cyn dyddiau’r lorïau mawr.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.