statcounter

       

Mawrth 2006

Y NEWYDDION DIWEDDARAF AM St DAVID’S

Mynegodd Karen Sinclair, AC gryn bryder ynghylch y cais i newid defnydd St David’s i ysbyty cofrestredig, gan ganiatáu’r posibilrwydd i rai a gafwyd yn euog o droseddau rhywiol neu dreisiol difrifol fyw yma. Mae hefyd bryder bod Mental Health Care UK Ltd. yn gwrthod cysylltu gyda’r cymunedau lleol.

Wrth iddi wylio ar ein rhan, derbyniodd Karen Sinclair lythyr oddi wrth Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn datgan i’r cais gael ei oedi ar gais yr ymgeisydd ond bod bwriad i fynd ymlaen â’r cais yn y dyfodol.

Fel y dywedais mewn erthygl flaenorol, mae gwrthod ymgynghori â’r cymunedau lleol yn cynyddu’r amheuaeth ynghylch bwriad y cwmni a’r unig ymateb i hynny yw parhau i wrthwynebu.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.