statcounter

       

Mawrth 2006

WELI’S A BERFA

Yr wythnos diwethaf, roedd popeth yn Llan yn mynd yn ôl y bwriad. Roedd y plygu gwrych wedi gorffen a darn o’r ffens wedi’i drwsio. Dw i hyd yn oed wedi trwsio drws y sgubor

(hwn wedi bod yn rhydd am ddwy flynedd). Roedd yr arferion bob dydd yn digwydd yn brydlon, y gwartheg yn fodlon ac roeddwn i’n sicr fy mod wedi gwneud popeth gallwn i annog y defaid i wyna’n llwyddiannus.

Wythnos yn ddiweddarach doedd pethau ddim yn edrych mor dda. Ganwyd yr efeilliaid olaf heb help a bu farw un heb help gen i, (doedd gorwedd o dan y cafn bwyd ddim yn syniad rhy dda mewn bywyd byr yr oen. ). Doedd yr ail bâr ddim yn rhy lwyddiannus chwaith. Roedd un yn cadw’n gynnes yn y Rayburn am 24 o oriau a’r lall yn cael ei gadw yn y gegin ac wedyn yn marw pan roeddwn yn meddwl ei fod ar fin gwella.

Hyd yn hyn, mae’r ychydig o ddefaid a fwrodd eu huyn yn y cae wedi gwneud yn ddigon didrafferth. Yr unig ddigwyddiad anffodus oedd pan geisiais ddal oen cloff. Rhaid imi gyfaddef roeddwn wedi fy synnu at ba mor gyflym roedd yr oen yn symud, ond gan fod Moss yn dal ei chynffon roedd ganddi ysgogiad i redeg. Ceisiais ei dal gyda’r ffon fugail yn erbyn postyn giât. Yna penderfynais os oedd hi’n gallu symud mor gyflym doedd fawr ddim o’i le arni a dyna pan rois y gorau i geisio’i dal hi.

Waeth faint rydych chi’n paratoi ar gyfer wyna, y tywydd yw un o’r ffactorau pwysicaf. Ar dywydd oer a gwlyb mae gwaith yn dyblu a gall hyn olygu bod y synnwyr o ddigrifwch yn gwanhau a phawb yn isel yn gyffredinol ( y cun yn arbennig). Gan gofio hyn, dw i’n mynd yn fwy blin gyda’r darllenwyr y newyddion yn sôn o’r hyd am y diffyg glaw sydd yn Ne Ddwyrain Prydain a bod angen glaw. Dylai rywun ddweud wrth Natasha Kaplinski bod angen tywydd sych adeg wyna.

Ar hyn o bryd dydy’r uyn ddim yn dod yn gyflym iawn, a dw innau’n mwynhau hynny. Ond yn ystod y dyddiau nesaf bydd pethau’n cyflymu ac os ydy’r tywydd yn ddrwg bydd popeth a’i wyneb i waered yma.

Gareth Llan
© Copyright Gareth Bryan - 2006


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.