statcounter

       

Mawrth 2006

MATERION IECHYD - ACIWBIGIAD

O Tsieina daeth Aciwbigiad fwy na 2,000 o flynyddoedd yn ôl, felly dyma un o’r triniaethau hynaf a’r un a ddefnyddid amlaf yn y byd. Mae’r term aciwbigiad yn golygu cyffroi pwyntiau anatomegol ar y corff. Bydd nodwyddau tenau yn mynd drwy’r croen, a chael eu trin â llaw neu drwy drydan. Tybir bod aciwbigiad yn cynhyrchu’r effaith drwy reoli’r system nerfol ac felly’n gymorth i waith lladd poen y biocemegau fel endorphins a’r system imiwneiddio. Hefyd, dangosodd astudiaethau y gall aciwbigiad newid cemegau’r ymennydd gan ryddhau niwro drosglwyddyddion a niwro hormonau gan gael effaith ar y brif system nerfol sy’n ymwneud â theimlo ac â gwaith anwirfoddol y corff fel ymateb imiwnedd, a phrosesau sy’n rheoli pwysedd y gwaed, rhediad y gwaed a thymheredd y corff.

Ydy aciwbigiad yn addas i bawb?

Mae’n bwysig rhoi gwybod i bob un o’ch darparwyr gofal iechyd am unrhyw driniaeth rydych yn ei dderbyn neu’n ystyried ei ddefnyddio, fel aciwbigiad. Os gawsoch ddiagnosis gan ddoctor, efallai y dylech ofyn a fyddai aciwbigiad yn gallu’ch helpu. Dywedwch wrth eich darparwr aciwbigiad os rydych chi’n feichiog gan fod trin y pwyntiau aciwbigo yn ymyl yr abdomen yn gallu dechrau poen esgor. Mae pobl sy’n derbyn cyffuriau gwrth-geulo gwaed yn gwaedu’n hawdd hyd yn oed gyda nodwyddau tenau iawn. Mae ysgogi nodwyddau aciwbigiad gyda thrydan yn gallu achosi problem i bobl sydd â ‘pacemakers’, ac felly hefyd magnetau sy’n cael eu defnyddio i ysgogi’r pwyntiau aciwbigo. Byddai unrhyw un sydd â system imiwnedd wan yn agored i haint, fel pobl sydd â chlefyd siwgr.

Sut mae aciwbigiad yn teimlo?

Mae nodwydd Aciwbigiad wedi’i gwneud o fetal, yn soled ac mor fain â blewyn. Mae pawb yn cael profiad gwahanol o aciwbigo, ond ar y cyfan nid ydynt yn teimlo poen, neu ychydig yn unig wrth i’r nodwydd gael ei gosod. Mae rhai pobl yn fwy egniol ar ôl y driniaeth, ac eraill yn ymlaciol. Os na fydd y nodwydd yn cael ei rhoi’n iawn, neu os bydd y claf yn symud yna gall achosi poen yn ystod y driniaeth. Dyma pam mae angen gofyn am driniaeth gan ymarferwr aciwbigo sydd â chymwysterau.

Ydy aciwbigiad yn ddiogel?

Defnyddir nodwyddau di-haint, diwenwyn unwaith yn unig. Bydd miliynau o bobl yn cael eu trin bob blwyddyn ac ychydig o gymhlethdodau sy’n codi. Y problemau all godi os na fydd y driniaeth yn cael ei gwneud yn iawn, yw heintio a gwneud twll mewn rhyw organ y corff.

Ydy aciwbigiad yn gweithio?

Bu nifer o astudiaethau ynghylch pa mor ddefnyddiol yw triniaeth aciwbigiad, ond cymysg yw’r canlyniadau oherwydd cynllun yr astudiaethau a’u maint, ac mae’n anodd defnyddio placebo aciwbigiad. Ond daeth rhai canlyniadau addawol sy’n dangos effeithiolrwydd y driniaeth, er enghraifft mewn oedolion ar ôl derbyn llawdriniaeth a chemotherapi a chyfog a thaflu i fyny a’r ddannodd ar ôl triniaeth ddeintyddol. Mae yna rai sefyllfaoedd fel bod yn gaeth i gyffuriau, adfer wedi strôc, cur pen, poen misglwyf, penelin tennis, fibromyalgia, osteoarthritis, poen gwaelod y cefn a syndrom y twnnel carpel ble gall aciwbigiad fod yn rhan ddefnyddiol o driniaeth neu’n driniaeth amgen yn lle meddyginiaeth draddodiadol.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.