statcounter

       

Ebrill 2006

Parcio Ceir yng Nghorwen

Erbyn hyn mae’n debyg ei bod hi’n anochel y bydd y Cyngor Sir yn codi tâl am barcio yng Nghorwen. Cafodd y ddeddf sy’n caniatàu codi tal am barcio ei phasio yn 1996 ond roedd gan Gorwen a rhai trefi eraill dreth o ‘ddim’. Yn ôl pob golwg cynhwysir y cynnig i safoni’r taliadau am barcio ledled y sir yn y cynigion cyllideb am 2006 a roddwyd gerbron cyfarfod llawn y cyngor yn 2005. Mae tref Corwen yn cael ei chynnwys ymhlith nifer o drefi eraill ac o’r herwydd mae’n ymddangos nad oes modd eithrio unrhyw dref unigol o’r taliadau parcio safonol. Ond mae’r Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu’r cynnig yn llwyr a gofynnodd am gyfarfod gydag Arweinydd y Cyngor i drafod yr oblygiadau, yn arbennig o ystyried nad oes prin ddim lleoedd parcio eraill.

Oherwydd hyn, mae’r Cyngor Sir yn cyfarfod â’r Cyngor Cymuned ac â Chymuned Busnes Corwen ddydd Iau 27 Ebrill 2006. Ni chodir unrhyw daliadau tan ar ôl y cyfarfod hwn.

Mae pobl yr ardal yn teimlo’n gryf am y mater a bu un brotest a achosodd atal traffig ar yr A5.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.