statcounter

       

Ebrill 2006

DWYWAITH yn GYNTAF I BLANT CARROG!

Cychwyn o’r arosfan newydd yn Llidiart y Parc am 9.30 a.m.ddydd Llun, Mawrth 20fed. Roedd plant Ysgol Cae Drewyn, Corwen a’u hathrawon eisoes ar y bws ac roedd plant Llantysilio yn mynd i ymuno â ni yn Llangollen.

Roedd pawb wedi bod yn edrych ymlaen yn eiddgar at ein taith i Gaerdydd ers wythnosau ac wedi cynllunio beth i fynd gyda ni Ð digon o fferins am dri diwrnod.

Roedd ein stop cyntaf yn ymyl Henffordd i gael cinio mewn lle picnic ac i Dave y gyrrwr gael seibiant, yna ymlaen â ni i’r Pwll Mawr ym Mlaenafon am yr antur fawr. Ar ôl gwisgo helmed a lamp dyma ni i lawr am 300 troedfedd mewn caets. Roedd ein harweinydd yn disgrifio bywyd y glÊwr o dan y ddaear inni a sut roedd plant ein hoedran ni’n gweithio’n gwthio’r dramiau glo a chludo glo. Gwelsom y stablau ar waelod y pwll ble roedd y ceffylau’n byw pan nad oeddent yn tynnu’r dramiau glo. Roedd yr holl brofiad yn gyffrous dros ben nes i’n harweinydd ddiffodd y goleuadau a’n gadael mewn tywyllwch llwyr.

Ar ôl gadael y Pwll Mawr a mynd tua Chanolfan yr Urdd yng Nghaerdydd roeddwn yn awyddus gweld yr ystafelloedd gwely ble roeddem yn aros am ddwy noson Yn ystod ein hymweliad cawsom daith o gwmpas Stadiwm y Mileniwm gyda’u Neuadd Gyngerdd wych ble bu nifer o enwogion yn perfformio a euthum i’r ystafelloedd gwisg a ddefnyddiodd Will Young a II Divo yn ystod y Sioe Frenhinol. Ar ôl y daith cawsom groeso gan Hywel, ein gwestai yr Urdd, cael swper ac yna mynd i chwarae bowlio deg mewn lle cyfagos. Euthum i’r gwely m ddeg o’r gloch ar ôl diwrnod hir a chyffrous a mynd i gysgu ar unwaith.

Y diwrnod canlynol cawsom frecwast wedi’i goginio cyn teithio i Sain Ffagan, yr Amgueddfa Werin. Cawsom weld y tai gwahanol, Ysgol Oes Fictoria, talwrn ceiliogod a ddaeth o Ddinbych, Pentref Yr oes Geltaidd, a Thy’r Dyfodol. Cawsom ginio gan yr Urdd o dan do am ei bod yn ffyrnig oer yn y gwynt. Deuthum yn ôl i’r Ganolfan ar ôl bod yn Asda ble roedd ar y plant angen fferins. Cyn y daith. Cawsom orffwys yn ein stafelloedd cyn swper ac yna i ffwrdd â ni i’r sinema i weld The Pink Panther. Wedyn, dyma ni’n ôl i’r Disgo a drefnwyd gan Hywel a ddysgodd ddawns yr Urdd inni a chwarae llawer o’n hoff gerddoriaeth. Ar ôl diwrnod blinedig arall roeddwn yn barod i’n gwelyau eto. Y bore wedyn roedd brecwast am 8.30 am ein bod am fynd i’r Senedd sydd ar draws y ffordd o’n llety. Rhoddodd Karen Sinclair, ein AC lleol sgwrs inni am beth sy’n digwydd yn y Senedd a’n tywys o gwmpas yr adeilad i ddangos ble roedd popeth yn digwydd. Hefyd, cawsom gyfarfod â Janet Ryder a atebodd ein holl gwestiynau. Ar ol y daith cawsom dro o gwmpas Bae Caerdydd ac yn ôl i’r ganolfan am ginio ac wedyn ar y bws ar gyfer ein taith adref gan gyrraedd am 6.30 p.m.wedi mwynhau i’r eithaf.

A beth am ddod yn gyntaf? Ni yw’r ysgolion cyntaf o Sir Ddinbych i aros yng nghanolfan yr Urdd a’r cyntaf yng ngogledd Cymru i ymweld â’n Senedd Newydd.

Disgyblion blwyddyn 5 & 6.

Ysgol Carrog a Senedd

© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.