statcounter

       

Mai 2006

MATERION IECHYD EBRILL 2006, at Dr IAN WILLIAMS

GWYLIADDWRIAETH ACHLYST

Gwahanu yf yd oddiwrth y manus cyn i’r felin achlyst gael amser f w brosesu ac ychwanegu cemegau a stwff drwg arall.

Mae rhai achlystau rhyfedda o gwmpas y mis yma! Yn ychwanegol i’r hen gastanwydden fy mod i yn gadael i fod yn “beintiwr ac addurnwr”, mae’n debyg y dywedir fod meddygon (ddim yn sicr os yw hyn yn golygu meddygon Corwen yn benodol) yn cael eu talu symiau mawr o arian gan gwmniau sydd yn ymuneud a fferylliaeth fel arogaeth i darnodi eu cyffuriau penodol.

Mmmmmm - ‘Rwyn ofni eich bod wedi ei chael hi’n anghywir. Mae cynrychiolwyr cwmniau sydd yn ymwneud a fferylliaeth yn rhoi ysgrifbinau plastig rhad mewn ymdrech I berswadio meddygon i ddarnodi eu cynnyrch, nid amlenni yn llawn o arian. Fel matter o ffaith mae gennym polisi yn y Meddygfa i beidion gweld cynnychiolwyr y cwmniau yma ac hefyd osgoi digwyddiadau addysgiadol noddir ganddynt.

DISPENSIO

Fel y crybwyllwyd yn y llythyr newyddion dwytha, mae y meddygfa yn gwneud cais arall i gael yr hawl i ddosbarthu moddion i rai o’r clefion (y rhai sydd yn byw mwy na milltir o ganol y dre). Fyddai hyn yn dod a’r meddygfa I weithredu yr un fath a’r rhai cyfagos sef Rhuthun, Dinbych, Cerrigydrudion, Betws-y-Coed a’r Bala. Yr rheswn ein bod yn gwenud cais rwan yw bod y llywodraeth yn Lloegr wedi rhwystro ceisiadau newydd ac mae y Cynulliad Cymraeg yn meddwl ar yr un llinellau, felly “rwan neu byth” Mae pethau yn y dyddiau cynnar a bydd y trafodaethau yn cymeryd amser, ond teimlwn fyddai hyn o fantais i’r clefion ac yn diogelu dyfodol y Meddygfa yng Nghorwen.

GRWP CYFRANOGIAD CLEIFION

Dydd Llun Mawrth 27ain yn y Pafiliwn yng Nghorwen, cynhaliwyd cyfarfod cyntaf i drafod creu Grwp Cyfranogiad Clefion yn cael ei redeg mewn cydweithrediad a’r Meddygfa. Nid oedd y presenoldeb yn dda - 14 ddaeth yno. Rhoddais cyflwyniad byr ar y syniad o GCC a bu rhyw gymaint o drafod. Gobeithir bydd grwp o’r math yma yn gweithredu fel sianel ddwyffordd am wybodaeth a dylanwad yng nghyswllt datblygu gofal elfennol a chymunedol yng Nghorwen. Byddai yn cael ei redeg gan y clefion, ddim gan y meddygfa. Mi fyddai grwp o’r math yma yn gallu trefnu digwyddiadau a chyfarfodydd addysgiadol, cyhoeddi llythyr-newyddion neu cynorthwyo i sefydlu grwpiau hunan gynorthwyol. Rhiad bod llawer o bobol yn y gymuned gyda’r gallu, egni neu’r amser i allu fod yn gysylltiedig. Gan obeithio ffurfio pwyllgor, cynhelir ail gyfarfod yn y Ganolfan Byw yn lach, Dydd Llun, Ebrill l0fed.

Os ydych yn dymuno cael llais yn y datblygiadau, neu os hoffech weithredu ar y Pwyllgor, a wnewch chi bresenoli plis. Os oes gennych cwestiynau cysylltwch a mi, Dr Williams, yn y meddygfa.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.