statcounter

       

Mehefin 2006

YSGOL CARROG YN DATHLU ADRODDIAD RHAGOROL

Derbyniodd Ysgol Carrog adroddiad Estyn disglair unwaith eto. Roedd yr arolygwyr yn canmol y ffordd roedd dwyieithrwydd yn cael ei integreiddio i fywyd yr ysgol a bod gallu dwyieithog y disgyblion yn rhagorol yn y Blynyddoedd Cynnar a Chyfnod Allweddol 1 a 2.

Roeddent yn nodi bod yr holl ddisgyblion wedi’u symbylu’n dda a chanddynt frwdfrydedd uchel tuag at yr ysgol a’r gweithgareddau perthynol. Disgrifiwyd ymddygiad y plant a’u hagwedd at eu gwaith yn rhagorol ac yn un o nodweddion gwych o’r ysgol.

Roedd hanner y gwersi a welodd yr arolygwyr yn cynnwys dysgu rhagorol, gan gynnwys tasgau oedd yn addas i allu’r disgyblion ac yn ysgogi dysgu drwy nifer o brofiadau dysgu cadarnhaol.

Mae’r athrawon yn defnyddio canmoliaeth ac anogaeth i gynorthwyo i godi hunan barch a hyder y disgyblion.

Canmolwyd yr ysgol am y cysylltiadau agos gyda’r gymuned ac am ddarparu cydlynrwydd sy’n galluogi ffyniant. Maent yn cydnabod bod Ysgol Carrog wrth galon y gymuned a bod yr holl rieni’n falch iawn o ysgol y pentref a’r hyn mae’n ei ddarparu i genedlaethau o blant.

Sylwodd yr arolygwyr ar ymddygiad rhagorol y plant yn ystod amser chwarae a gwnaed argraff arnynt gan y gemau buarth chwarae a’r offer oedd yn fodd i sianelu’r egni yn ystod y diwrnod. Gwelsant y disgyblion a’r Staff yn cydweithio’n dda gan sicrhau cytgord yn ystod y diwrnod ysgol.

Mae llywodraethwyr yr ysgol yn gwneud cyfraniad gwych tuag at redeg yr ysgol o dan arweiniad Pennaeth profiadol iawn, Dirprwy gweithgar a Staff ymroddedig. Mae gan yr ysgol amcanion pendant a gwerthoedd sy’n glir i’r Staff a’r Llywodraethwyr. Y nod yw gofalu am y disgyblion a chydraddoldeb i bawb.


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.