statcounter

       

Mehefin 2006

NEUADD - CYFARFOD BLYNYDDOL CYFFREDINOL

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol ar ddydd Llun 15 Mai gyda’r Agenda’n cynnwys adroddiadau oddi wrth y Cadeirydd a’r Trysorydd ac ethol Swyddogion.

Adroddiad y Cadeirydd - Dechreuodd y Cadeirydd sy’n ymddeol drwy ddweud ei fod wedi cael cais i wneud y swydd am flwyddyn ac ymhen wyth mlynedd wedyn roedd yn dal yn y swydd. Roedd yn falch o gael dweud fod y neuadd ar sail ariannol gadarnach a bod yr archebion i fyny a mwy o arian yn cael ei ddarganfod. Roedd problem yn parhau gyda man fandaliaeth a graffiti. Roedd yr ardd yn cael ei hail greu y tu allan. Roedd hyn yn weithgaredd gwirfoddolwyr arall o’r pentref ac roedd gweithgaredd i fod i’w gorffen yn ystod y penwythnos dilynol.

Adroddiad Trysorydd
Hyd ddiwedd y flwyddyn 31/03/06.

Cyfanswm yr incwm am y flwyddyn oedd £6,791.43, roedd y gwariant ychydig yn llai sef £6,682. Erbyn hyn olew tanwydd yw’r eitem ddrutaf o wario sef £1,856.50. Gyda’r tueddiadau presennol bydd hyn yn debygol o godi eto.

Dyma’r arian ar y dyddiad uchod:

Y prif gyfrif - £4,549.06 Cyfrif yr Adeiladau £30.25, sy’n gynnydd o £108.58 ar y gronfa ariannol a ddaliwyd ar 31/03/05.

Dywedodd y Trysorydd bod £800 wedi’i dderbyn o Loteri’r Neuadd ar ôl diwedd y flwyddyn ond ei fod wedi’i gasglu yn ystod y flwyddyn sy’n dod i ben ar 31/03/06 felly dylid ei gynnwys yn y ffigyrau. Golyga hyn fod y lotri wedi codi £1300 yn ystod y flwyddyn gan wneud gwahaniaeth o £908.58.

Ethol swyddogion - Etholwyd y swyddogion canlynol:
Cadeirydd - Paul Fisher
Is gadeirydd - Jayne Knight.
Ysgrifennydd - Janice Sheasby
Is-ysgrifennydd - Valmai Webb
Trysorydd - Colin Roberts
Swyddog Archebu - Nia Roberts


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.