statcounter

       

Medi 2006

O LAN YR AFON

Yn ôl rhyw arwydd ffordd, y Cymraeg am “Cyclists dismount”, yw “Llid y bledren dymchwelyd”, sef rhyw anhwylder go boenus fel cystitis. Adran Briffyrdd Bro Morgannwg oedd yn gyfrifol am hyn, ac mae’n sicr eu bod hwythau’n edifaru defnyddio peiriant cyfieithu ar-lein erbyn hyn.

Daeth i gof y nifer o weithiau rwyf innau wedi drysu a chamddefnyddio ieithoedd. Pan roeddwn yn byw yn yr Almaen, gofynnais i ffrindiau fy merch, oedd tua 17 ar y pryd, a oedd hi’n boeth. Roedd y cyfieithiad i’r Almaeneg yn ymddangos yn syml i mi - “Bis du heiss?” gofynnais iddi. Efallai na fyddai’r effaith lawn mor ddramatig petaswn i heb fod mewn bwyty llawn ar y pryd, Daeth distawrwydd llethol a phawb yn syllu arnaf i. Beth y dylwn i fod wedi’i ddweud oedd “Es ist dir warme?” (Yn llythrennol - Ai’n gynnes wyt ti?) Ond ystyr fy ngeiriau i oedd ‘Wyt ti’n barod i ddod i’r gwely efo fi?’ Chefais i erioed ateb, ond ar ôl 35 o flynyddoedd, rydym ni’n dal yn ffrindiau felly mae’n rhaid nad oeddwn wedi tramgwyddo’n ormodol.

Un tro, roedd fy mam wedi ynganu’r Almaeneg ychydig yn anghywir gan ddweud, mewn bar llawn pobl, ei bod wedi mynychu ysgol ‘noeth’ yn lle ysgol ‘nos’. Ar adeg arall fe ddymunodd i i griw o helwyr ‘Saethu da’, ond fe achosodd ei geiriau beth dryswch iddyn nhw, gan ei fod yn swnio fel rhywbeth yn ymwneud â rhedeg i’r toiled ar frys.

Dw i’n dal i deimlo embaras ar ôl fy nghamgymeriad pan ddois i yma i Gymru yn y dechrau. Roedd gen i beth grap ar ynganu’r Gymraeg, a gofynnais beth oedd ystyr ‘wru’ . Edrychodd pawb arnaf yn hurt. Pan ofynnodd rywun imi ble roeddwn wedi gweld y gair daeth popeth yn glir - dyma’r gair ar flaen rhyw grys rygbi coch arbennig. Yna daeth popeth yn eglur.

Triskel


© Hawlfraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.