statcounter

       

Tachwedd 2006

SIR DDINBYCH - CYNLLUN DATBLYGU LLEOL

Bydd y cynllun Datblygiad lleol (CDLl) yn cael ei osod yn lle’r Cynllun Datblygu Unedol. Bydd y CDLl yn pennnu ardaloedd arfaethedig ar gyfer tai, cyflogaeth, a hamdden. Nodwyd Carrog o fewn y Sir yn Gymuned Wledig ac o’r herwydd bu ganddo ffin ddatblygu.

Mae’r Cyngor Sir yn nodi materion allweddol wrth gadw cymunedau gwledig fel ein cymuned ni.

Dyma nhw:
• Yr angen am gadw pentrefi’n gymunedau sy’n ffyniannus a bywiog.
• Swyddogaeth bwysig yr ysgolion, siopau, swyddfeydd post, eglwysi a chapeli’n ganolfannau cymunedol.
• Yr angen am roi’r cyfle i bobl allu prynu cartref a chael swydd yn y cymunedau hyn.

Ychydig iawn o ddatblygu fu yng Ngharrog a Llidiart y Parc yn ystod yr 30 mlynedd diwethaf ar ôl adeiladu Maes y Llan. Tri o dai newydd yn unig a godwyd yn ystod y cyfnod hwn. Daeth Carrog yn lle poblogaidd dros ben i fyw ynddo ac o’r herwydd mae prisiau’r tai ymhlith y prisiau uchaf yn yr ardal. Mae hyn yn ei gwneud hi’n anodd i bobl symud o’u cartref cyntaf i dai mwy, gan olygu nad oes tai ar gael i’r prynwyr cyntaf a fyddai’n cael trafferthion talu’r prisiau beth bynnag.

Mae’r Cynghorau Cymuned a’r Cyngor Sir wedi nodi nifer o ardaloedd yn y pentref ar gyfer datblygu tai eisoes ac os hoffai unrhyw un weld y cynllun a gynigir neu gynnig unrhyw dir arall ar gyfer y cynllun, dylent gysylltu â Chyfarwyddiaeth Amgylchedd y Sir (Cynllunio) , Trem Clwyd Rhuthun. Ffon: 01824 708057


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.