statcounter

       

Tachwedd 2006

ER COF

Am Amanda Jane Williams a fu’n farw’n ddisymwth yn ei chartref, Carrog Isa, ar Hydref 15. Estynnwn ein cydymdeimlad dwys i’w gwr Iwan a’i thri phlentyn Gruff, Jac a Lowri. Roedd Amanda yn ysgrifenyddes yn Ysgol Glyndyfrdwy. Bu’r angladd yng Nglyndyfrdwy ar ddydd Mercher 25 Hydref.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.