statcounter

       

Tachwedd 2006

FFRWYDRO CREIGIAU I DDIOGELU’R A5

Bydd gwaith ffrwydro creigiau yn dechrau fis nesaf er mwyn diogelu rhan newydd yr A5 yn Nhy Nant, ac ail-agor y ffordd yn barhaol.

Bydd cyfres o ffrwydriadau yn cael eu gwneud dros y misoedd nesaf er mwyn i gontractwyr Llywodraeth y Cynulliad gael gwared â tua 250,000 o dunnelli o graig sy’n sefyll uwchben rhan o’r ffordd rhwng Corwen a Cherrigydrudion. Bydd cwblhau’r gwaith hwn yn golygu na fydd perygl i greigiau gwympo ar y ffordd, fel y cwymp a arweiniodd at gau’r ffordd newydd yn y lle cyntaf.

Bydd yr hen A5 a gafodd ei hailagor i’w defnyddio fel dargyfeiriad yn gorfod cael ei chau am gyfnodau byr rheolaidd rhag peryglu defnyddwyr y ffordd yn ystod y ffrwydro.

Dim ond am yr amser sydd ei angen ar y contractwyr i fwrw golwg dros yr ardal o amgylch y ffrwydrad cyn ac ar ôl pob ffrwydrad y bydd y ffordd ar gau. Ni ddylai hynny bara mwy na 30 munud.

Ar hyn o bryd, y bwriad yw cau’r hen A5 rhwng 2 p.m. a 2:30 p.m. bob dydd Llun - Gwener bob wythnos gan ddechrau ar 6 Tachwedd. Mae Llywodraeth y Cynulliad yn gobeithio y bydd y gwaith ffrwydro wedi ei orffen erbyn Pasg y flwyddyn nesaf, ac y bydd rhan newydd yr A5 ar agor eto erbyn diwedd y Gwanwyn.

Cyn i’r gwaith ffrwydro ddechrau, mae Llywodraeth y Cynulliad yn bwriadu cynnal cyflwyniad yn Ysgol Dinmael i esbonio manylion llawn y gwaith i gymunedau a busnesau lleol. Bydd dyddiad ac amser y cyflwyniad yn cael eu cyhoeddi yn fuan.


© Copyright “Y Bont” unless otherwise indicated / Hawlffraint “Y Bont” oni nodir yn wahanol.